Helhedsplan for Tangkrogen – Foretræde af Martin Brøndum Klode, Formand for Beskyt Aarhusbugten

Helhedsplan for Tangkrogen – Foretræde af Martin Brøndum Klode, Formand for Beskyt Aarhusbugten

Der var massive protester mod det oprindelige forslag for en Helhedsplan for området ved Tangkrogen. Beskyt Aarhusbugten mener ikke, der er behov for at fokusere på fortiden men vil gerne se fremad og finde den bedste løsning for Aarhus, Aarhus’ borgerne og miljøet.

Vi vil dog påpege, at vi på under en uge samlede over 10.000 underskrifter mod den oprindelige plan. Den eneste grund til at dette tal ikke er mange gange større, er, at vi stoppede indsatsen, og selv derefter kom yderligere næsten 2.000 underskrifter ind. Der skal altså ikke hersker nogen tvivl om, at området har kæmpe betydning for Aarhus og ikke mindst borgerne i Aarhus.

Vi vedlægger link til vores rapport offentliggjort 4. september 2017.

http://beskytaarhusbugten.nu/wp-content/uploads/2017/09/Tangkrogen_2.1_BeskytAarhusbugtenNu.pdf

Vi undrer os over det nuværende hovedforslag, da udformningen vil intensivere problemer med tilsanding og tang ved Tangkrogen. Mens små bølger skyller tang på land, er det store bølger fra øst, der trækker tang med tilbage i havet. Med en forslaget sættes naturens egen strandpleje ud af funktion. Dette er indlysende og bekymringen er delt af mange inklusive eksperter og flere byrådspolitiker herunder også Steen B Andersen, der var hoveddriver på det oprindelige forslag. Vi mener derfor ikke, man skal pålægge kommunen omkostninger til en VVM undersøgelse af et alternativ, som vil blive forkastet grundet sin udformning

Desuden ser vi følgende udfordringer ved hovedforslaget:

Man inddrager et område, som er dedikeret til rekreativt område for at opføre en industrivirksomhed. I en tid hvor vi har massiv by-fortætning, skal vi værne om vores grønne arealer og rekreative områder. Det er derfor uholdbart, at de få arealer vi har, som er allokeret til rekreative områder, inddrages.

Der er i dag lugtgener fra det nuværende anlæg og uagtet en forbedret teknologi, må man periodisk forvente lugtgener i forbindelse med udluftning af det nye renseanlæg. Derfor bør det ikke ligge i umiddelbar nærhed af rekreative områder.

Kystdirektoratet har en restriktiv praksis i forbindelse med opfyldning på søterritoriet. Der skal derfor være en rigtig god begrundelse for at opnå tilladelse til opfyldning. Da der foreligger et alternativ uden opfyldning i havet, mener vi ikke, der kan påvises en gyldig begrundelse, og derved vil hovedforlaget forkastes af Kystdirektoratet.

I stedet peger vi på alternativ 1 hvor renseanlægget placeres på Aarhus Havns Sydmole og vil gerne i den forbindelse påpege følgende:

Aarhus Vand lægger vægt på et arealbehov på 12 hektar, men i deres estimater har de kun indregnet den fremtidige efterspørgsel drevet af befolkningstilvækst og øgede klimaforandringer. Man må forvente, at den teknologiske udvikling vil trække i modsat retning.

Man kan henstille til en gradvis opførelse og dermed løbende vurdere om behovet på 12 hektar materialiseres eller man reelt kan nøjes med mindre.

Der er plads på havnens arealer, hvilket indirekte er bekræftet af Aarhus Havns direktør Jakob Flyvbjerg Christensen, som har oplyst, at havnen i dag kun udnytter 75% af arealerne. Direktøren har også oplyst, at der ikke umiddelbart er nogen efterspørgsel på de resterende 25% hverken nu eller i nær fremtid. Samtidig stiller vi os stærkt kritisk overfor den udnyttelse, man har i dag. Eksempelvis er cykelgangstien på havnens Sydmole dimensioneret til en trafik, og dermed optager et stort areal, man ikke ser nogen steder i kommunen.

Vi vil derfor gerne henstille til at hovedforslaget forkastes og dermed fjernes fra VVM undersøgelse og alternativ 1 med placering på Aarhus Havns Sydmole indsættes som hovedforslag.

Mvh

Martin Brøndum Klode, Formand Beskyt Aarhusbugten