Vedtægter

Vedtægter for Beskyt Aarhusbugten

§ 1 Navn og stiftelse

Foreningen er stiftet den 28.juni 2018. Foreningens navn er: Beskyt Aarhusbugten. Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme beskyttelse af miljø og natur i og omkring Aarhusbugten. Foreningens formål omfatter også beskyttelse af væsentlige rekreative interesser indenfor det nævnte område. Foreningen kan engagere sig i sager uden for det nævnte område såfremt det vurderes at have negativ afledt effekt på Aarhusbugten.

§ 3 Foreningens medlemmer

Alle, som vil støtte op om foreningens formål, kan optages som medlemmer.

§ 4 Bestyrelsen og hjemsted

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum tre og maksimum syv personer, som vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen er selvkonstituerende og selvsupplerende. Bestyrelsen skal sikre at medlemmerne støtter op om foreningens formål.

Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.

Foreningens postadresse er P. Heises vej 7, 8000 Aarhus C.

§ 5 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes en ordinær generalforsamling årligt inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt mindst 10 medlemmer anmoder herom.

Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden, idet dog hvert enkelt medlem kan forlange et bestemt emne optaget på dagsordenen.

§ 6 Beslutninger på generalforsamlingen

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer. Hvert fremmødt medlem har en stemme.

§ 7 Opløsning af foreningen

Beslutning om opløsning af foreningen tages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal, som anført i § 6.

§ 8 Kontingent

Medlemskontingentet er fastsat til kr. 0