Vedtægter

Vedtægter for Beskyt Aarhusbugten

§ 1 Navn og stiftelse

Foreningen er stiftet den 21. oktober 2021. Foreningens navn er: Foreningen Beskyt Aarhus Bugten. Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme beskyttelse af hav, miljø og natur Strandvejen i Aarhus i og omkring Tangkrogen og Strandvejen i Aarhus.

Foreningens formål omfatter også beskyttelse af væsentlige rekreative interesser indenfor det nævnte område.

§ 3 Foreningens medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages fysiske personer, der ønsker at bevare Aarhusbugten i sin nuværende form og udstrækning.

§ 4 Foreningens venner

Som venner af foreningen kan registreres fysiske eller juridiske personer, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 5 Ledelse og kontaktperson

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 6 personer.

Som første formand og som foreningens kontaktperson i forhold til myndigheder mv. er valgt: Svend Erik Kristensen, Strandvejen 126A, 8000 Aarhus C, E-mail: sek@beskytaarhusbugten.nu.

Foreningens adresse er: Strandvejen 126A, 8000 Aarhus C.

Foreningen tegnes af formanden samt ét bestyrelsesmedlem.

§ 6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes en ordinær generalforsamling årlig inden udgangen af maj.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 10 medlemmer anmoder herom.

Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden, idet dog hvert enkelt medlem kan forlange et bestemt emne optaget på dagsordenen.

§ 7 Beslutninger på generalforsamlingen

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

§ 8 Opløsning af foreningen

Beslutning om opløsning af foreningen tages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal, som anført i § 7.

Opløses forening overgår foreningens formue til en anden velgørende organisation, som også har som formål at beskytte og sikre naturen.

§ 8 Kontingent

Medlemskontingent er fast til kr. 0,00 årligt.