Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Beskyt havmiljøet i Danmark

§ 1 Navn og stiftelse

Foreningen er stiftet den 21. oktober 2021.
Foreningens navn er: Beskyt havmiljøet i Danmark.
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune på adressen Strandvejen 126A, 8000 Aarhus C. foreningens CVR-nr.: 42797987
Foreningens kontonummer: 7045 0001122264
Foreningens hjemmeside: beskythavmiljoet.dk
Foreningens e-mail: info@beskythavmiljoet.dk

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål med sit virke er at arbejde for at beskytte, bevare og forbedre havmiljøet og til- grænsende landarealer i Danmark, herunder navnlig fjorde, bugter og strande, samt forebygge yderli- gere forringelser af havmiljøet til skade for naturen, miljøet, det biologiske liv og områdets rekreative værdi for mennesker.

Stk. 2. Formålet er tillige inden for dette formål

  • at deltage aktivt lokalt, nationalt og internationalt i debatten om havmiljøet, samt at bi- drage til formidling af viden og bæredygtige løsninger.
  • at anvende foreningen demokratiske muligheder i forbindelse med lovgivnings- og beslutningsprocesser ved eks. udarbejdelse af høringssvar, indsigelser og ved prøvelse af offentlige myndigheders beslutninger i tilsyn og/eller rekursorganer samt domstole.
  • at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmers evne og lyst til at tage ansvar for eget og andres liv og fremtid ved at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Stk. 3. Prioriteringen af foreningens indsatser i forhold til konkrete områder fastlægges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan beslutte et binavn for foreningen, der kan anvendes i forhold til et prioriteret område. På tidspunktet for foreningens stiftelse udgøres det prioriterede område af ”Århus Bugten”.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte et binavn for foreningen, der kan anvendes i forhold til et prioriteret område. På tidspunktet for foreningens stiftelse kan foreningen anvende binavnet ”Beskyt Århusbugten.”

§ 3 Foreningens medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages fysiske personer, der ønsker at tilslutte sig foreningens formål, herunder de prioriterede konkrete områder, som besluttes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse i foreningen, men oplysning af navn, adresse, mail og telefonnummer og med samtidig indbetaling af kontingent. Medlemmet skal også acceptere foreningens håndtering af medlemmets persondata.

Stk. 3. Udmeldelse kan ligeledes ske skriftlig henvendelse til foreningen. Medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse, hvis medlemskab opsiges midt i et år, der er betalt for.

Stk. 4. Medlemmer, der modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes.

Stk. 5. Både midlertidig og endelig eksklusion kan besluttes med enstemmighed i bestyrelsen, og meddeles det pågældende medlem ved en skriftlig beslutning.

§ 4 Foreningens venner

Stk. 1 Som venner af foreningen kan registreres fysiske eller juridiske personer, som tilslutter sig foreningens formål-

Stk. 2 Hvis en fysisk person ikke betaler kontingent, overføres den pågældende person til den gruppe, som betegnes som Foreningens Venner, medmindre andet ønskes.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Der afholdes en ordinær generalforsamling årlig inden udgangen af maj.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmeside eller ved udsendelse af mail til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal oplyses, at forslag, der skal kunne be- handles på generalforsamlingen, skal sendes til foreningens mailadresse senest 1 uge inden datoen for forsamlingen.

Stk. 4. Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der som udgangspunkt indeholder følgende punkter:

1. Valg af mødeleder og mødesekretær.
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
3. Aflæggelse af årsberetning v. formanden og godkendelse heraf. 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. kasserer.
5. Redegørelse for bestyrelsens aktuelle sammensætning.
6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af formand og kasserer blandt bestyrelsens medlemmer
8. Valg af revisor
9. Redegørelse over aktuelt prioriterede områder v. formanden 10. Vedtagelse af årets prioriterede områder
11. Gennemgang af budget.
12. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.
13. Behandling af anmeldte forslag.
14. Eventuelt.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, på samme måde som en ordinær Generalforsamling.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 10 medlemmer anmoder herom.

§ 6 Beslutninger på generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent senest 31. marts i det kalenderår Generalforsamlingen afholdes.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis generalforsamlingen er lovligt til varslet.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer inklusive formand og kasserer. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år.

Stk. 2. Formand og kasserer er medlem af bestyrelsen og vælges til funktionen på generalforsamlingen hvert år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer herudover sig selv med en sekretær/referent.

Stk. 4. Bestyrelsen skal leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger om prioriterede områder.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, idet formandens stemme udgør udfal- det i tilfælde at stemmelighed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem- merne er til stede, herunder formanden eller kassereren.

Stk. 6. Kassereren fører foreningens regnskab og forvalter på foreningens vegne foreningens midler.

Stk. 7. Bestyrelsen skal sørge for driften af foreningens hjemmeside og eventuelle underhjemmesider for foreningens prioriterede områder.

Stk. 8. Bestyrelsen skal ajourføre medlemslisten.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

§ 8 Kontingent og indtægter iøvrigt

Stk. 1. Medlemskontingent er fastsat ved foreningens stiftelse til k.r 100,00 årligt

Stk. 2 Et medlemskontingent omfatter et medlemskab fra .1 januar til 31. december, uanset hvornår på året det indbetales

Stk. 3. Kontingentet skal indbetales til foreningens bankkonto.

Stk. 4. Foruden kontingentopkrævninger hos medlemmer kan foreningens bestyrelse søge tilladelse til at lave indsamlinger til foreningen med henblik på, at foreningen også kan have indtægter i form af indsamlede bidrag fra såvel medlemmer samt ikke medlemmer af foreningen

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 2. Ændringer i foreningens formål kan kun vedtages med 3/4 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages рå.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og midst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligelser, der påhviler foreningen.

Stk. 3. Kassereren har fuldmagt til at modtage og foretage betalinger/hævninger pá foreningens konti i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 11 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Foreningens regnskab revideres en gang årligt af den på generalforsamlingen valge revisor. Revisor skal udover almindelig revision af midlernes håndtering også foretage en vurdering af, om midlerne er brugt i overensstemmelse med foreningens formal.

§ 12 Foreningens opløsning

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses pä en lovlig indkaldt generalforsamling og kun säfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtigt til beslutning om foreningens opløsning indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På den ny generalforsamling Kan foreningens opløsning træffes, hvis 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3. Opløses forening vedtager de fremmødte ved al stemmeflertal at overdrage foreningens eventuelle formue til en anden velgørende organisation, som også har som formål at beskytte og sikre naturen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. august / 2023.